Vedtekter

Vedtekter for SLM Oslo
Vedtatt på klubbens ekstraordinære generalforsamling 09.04.88 og revidert på ordinær generalforsamling 11.03.89, 20.10.90, 23.10.93, 22.10.94, 25.11.95, 18.01.97, 17.01.98, ekstraordinær generalforsamling 07.11.98 og ordinær generalforsamling 06.02.99, 15.02.03, 14.02.15, 24.03.18 og 19.03.19

§ 1 Navn og formål
1.1 Klubbens navn er Scandinavian Leather Men Oslo, forkortet til SLM Oslo.

1.2 Klubbens formål er å fremme kameratskap mellom fetisj- og BDSM-interesserte homofile og bifile menn, samt å ta vare på og støtte hverandre i vår utvikling som lærhomser. Klubben skal arbeide for menneskerettigheter som angår vårt fellesskap. Medlemmenes påkleding er lær, gummi, uniform, sportstøy og andre fetisjer som nevnt i klubbens kleskode.

Klubben skal oppmuntre til og legge til rette for trygg, sikker og samtykkende sex.

Bruk av narkotiske stoffer på klubben, eller på arrangementer eller reiser i klubbens regi er ikke akseptabelt. Bruk av narkotiske stoffer vil kunne føre til bortvisning, og gjentatte brudd kan føre til eksklusjon.

Rasistiske og nazistiske holdninger, ytringer, handlinger og symboler er uforenlig med medlemskap i SLM Oslo.

Klubben er partipolitisk uavhengig.

1.3 Klubbens hjemsted er Oslo.

1.4 Klubben er tilsluttet Top of Europe (ToE), et samarbeidsorgan for lærklubber i Norden og Baltikum.

1.5 Alle verv i SLM Oslo er ulønnede.

§ 2 Medlemskap
2.1 Som medlem kan opptas enhver selvdefinerende mann som har fylt 18 (atten) år og som sympatiserer med klubbens formål.

2.2 Medlemskap gir adgang til klubbens sammenkomster, og adgang til Norske og utenlandske klubber etter avtale med disse.

2.3 Styret har adgang til å opprette sammenkomster som kun retter seg til deler av medlemsmassen.

§ 3 Kontingent
3.1 Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen og følger kalenderåret.

§ 4 Opphør av medlemskap
4.1 Medlemskapet opphører ved at man melder seg ut skriftlig. Om kontingenten ikke betales innen frist satt av styret suspenderes rettighetene som følger av medlemskapet inntil kontingenten er betalt.

§ 5 Generalforsamling
5.1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utløpet av mars måned.

5.2 Innkalling til ordinær generalforsamling skjer med minst en måneds varsel. Innkalling skjer ved e-post om medlemmet ikke tre måneder før generalforsamlingen har meldt fra til styret om at de ønsker innkalling pr brev.

5.3 Saker og forslag til vedtektsendringer som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være styret i hende senest 1. desember, slik at det følger innkallingen til ordinær generalforsamling.

5.4 Generalforsamlingens dagsorden består av:

5.4.1 Valg av ordstyrer

5.4.2 Valg av referent og tellekorps

5.4.3 Valg av to (2) protokollunderskrivere

5.4.4 Godkjenning av innkalling og dagsorden

5.4.5 Styrets årsberetning

5.4.6 Regnskap

5.4.7 Budsjett

5.4.8 Kontingent

5.4.9 Saker fremmet av styret og/eller medlemmer

5.4.10 Valg av styre, revisorer og valgkomité

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
6.1 Ekstraordinær generalforsamling avholdes når 50% av styret eller medlemmene skriftlig ønsker det. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal skje med minst tre (3) ukers varsel og innkallingen skal inneholde dagsorden for møtet.

§ 7 Styre
7.1 Klubben ledes av et styre bestående av president, og ytterligere minimum 2 medlemmer, valgt for en periode på ett år på klubbens generalforsamling. Styret konstituerer seg selv. I konstitueringen bør styret utpeke en sekretær og en kasserer. Vervet som sekretær kan kombineres med et annet verv, men ikke med vervet som president. Om presidenten blir ute av stand til å ivareta sine plikter skal sekretær overta.

7.2 Styret velges på generalforsamling hvert år innen utgangen av mars.

7.3 Styret er vedtaksdyktige når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede.

7.4 Styret har ansvar for å følge opp, revidere og håndheve husreglene.

§ 8 Arbeidsutvalget
8.1 Arbeidsutvalget består minimum 4 medlemmer, som velges av generalforsamlingen. Ved frafall eller utvidede behov kan styret supplere medlemmer.

8.2 Arbeidsutvalget bistår styret med å ivareta oppgaver som koordinering av frivillige, medlemsoppfølging, pr og bardrift. Styret kan delegere andre oppgaver til arbeidsutvalget.

8.3 Arbeidsutvalget rapporterer til styret og har møteplikt, tale- og forslagsrett på styremøter.

§ 9 Regnskapsår
9.1 Klubbens regnskapsår følger kalenderåret fra 1.1 til 31.12.

§ 10 Mr Leather Norway
10.1 Styret kan beslutte å avholde kåring av Mr Leather Norway. Kåring kan ikke skje oftere enn en gang i året. Mr Leather Norway har rett til å delta iinternasjonale kåringer og bruke tittelen i denne sammenhengen. Styret beslutter om klubben støtter deltagelsen ved Mr Leather Europe eller andre internasjonale kåringer økonomisk.

10.2 Medlemmer som ønsker å stille som kandidat til Mr Leather Norway skal melde dette til styret innen utgangen av mars hvert år. Kandidater til Mr Leather Norway må være medlem av SLM Oslo når de melder sitt kandidatur og om de blir kåret, gjennom hele året de bærer tittelen.

10.3 Om det er flere kandidater til Mr Leather Norway avgjør styret på hvilken måte Mr Leather Norway skal kåres. Ved minst tre kandidater skal det avholdes konkurranse. Den som velges til Mr Leather Norway skal på en positiv måte representere klubben og fetisj/BDSM-miljøet i Norge.

10.4 Den kårede Mr Leather Norway bærer tittelen ett år fra kåringen, eller inntil ny kåring finner sted. Senere kan personen bruke tittelen med tilføyelse av årstallet kåringen fant sted.

10.5 Hvis Mr Leather Norway i løpet av perioden eller senere oppfører seg på en måte som er egnet til å rette et negativt søkelys mot klubben eller fetisj/BDSM-miljøet i Norge eller på annen måte skader klubben kan styret ved enstemmighet på lovlig innkalt styremøte frata personen retten til å bruke tittelen.

§ 11 Eksklusjon
11.1 Styret kan ekskludere et medlem ved brudd på vedtektene eller husreglene. Vedtaket kan ankes til klubbens generalforsamling.

§ 12 Vedtektsendringer
12.1 Endring av vedtektene krever vedtak om dette på en generalforsamling med 2/3 (to tredjedels) flertall.

§13 Oppløsing
13.1 Klubben kan oppløses såfremt det ved skriftlig avstemming med 2/3 (to tredjedels flertall fattes vedtak om dette på 2 (to) påfølgende generalforsamlinger, hvorav 1(en) ordinær.